Śledź nas na:

Prawo gospodarcze - Artykuły

  • liczba prac:

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne często jest utożsamiane z przepisami prawa handlowego, które reguluje zasady oraz sposób prowadzenia wymiany handlowej, aby zachodziła ona z poszanowaniem interesów obu stron oraz gwarantowała niezakłócony charakter i poufność prowadzonych negocjacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego sięgają jednak o wiele dalej, gdyż obejmują także zasady obrotu określonymi instrumentami finansowymi i dotyczą dziedzin szczegółowych.

Prawo gospodarcze publiczne

Publiczne prawo gospodarcze stanowi podstawowy trzon funkcjonowania gospodarki w danym państwie. Na podstawie zapisów publicznego prawa gospodarczego określana jest rola, jaką pełni państwo w życiu gospodarczym oraz jakie działania o charakterze interwencyjnym może podejmować rząd państwa, w celu osiągnięcia określonych sytuacji gospodarczej. Rozdzielenie państwa oraz gospodarki jest szczególnie trudne, gdy państwo posiada kontrolę nad przepływem informacji, ustala określoną politykę fiskalną, a jego przedstawiciele podejmują się kontroli porządku publicznego oraz egzekwują postępowanie danych podmiotów w granicach prawa.

Podstawy prawa gospodarczego

Do podstaw prawa gospodarczego zaliczyć możemy przede wszystkim określone założenia ekonomiczne, które przyświecają danej konstrukcji prawa. Samo istnienie prawa gospodarczego opiera się na koncepcji odgórnej kontroli gospodarki przez państwo. W gospodarcze wolnorynkowej wszelkie relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami regulowane są na podstawie umów cywilno-prawnych, które opierają się na zapisach Kodeksu Cywilnego.

Pojęcie prawa gospodarczego - definicja, omówienie

Prawo gospodarcze stanowi zbiór podstawowych aktów prawnych, które regulują stosunki gospodarcze, zarówno w zakresie relacji między państwem a przedsiębiorstwami oraz pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze bezpośrednio reguluje zakres działalności państwa w sferze gospodarczej, określa granice interwencji państwowej wobec poszczególnych podmiotów. W zakresie prawa nie funkcjonuje odrębny kodeks, którego zapisy odnosiłyby się do życia gospodarczego- jest to raczej zbiór poszczególnych ustaw, które ujmują zasady funkcjonowania gospodarki.