Śledź nas na:Pojęcie prawa gospodarczego - definicja, omówienie

Prawo gospodarcze stanowi zbiór podstawowych aktów prawnych, które regulują stosunki gospodarcze, zarówno w zakresie relacji między państwem a przedsiębiorstwami oraz pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze bezpośrednio reguluje zakres działalności państwa w sferze gospodarczej, określa granice interwencji państwowej wobec poszczególnych podmiotów. W zakresie prawa nie funkcjonuje odrębny kodeks, którego zapisy odnosiłyby się do życia gospodarczego- jest to raczej zbiór poszczególnych ustaw, które ujmują zasady funkcjonowania gospodarki.

Ze względów czysto pragmatycznych wyróżniono dwie gałęzie prawa gospodarczego, na podstawie charakteru podmiotu, którego dotyczą przepisy:

- Prywatne prawo gospodarcze
- Publiczne prawo gospodarcze

Przepisy obejmujące prywatne prawo gospodarcze zajmują się regulacją wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz obejmują kontrolą relacje pomiędzy przedsiębiorstwem, oraz konsumentem. Przepisy gospodarcze definiują rodzaje spółek oraz zasady ich funkcjonowania. Ponadto, w gestii prawa gospodarczego leży określenie oraz kontrola nad czynnościami handlowymi, w tym status oraz funkcjonowanie obiegu papierów wartościowych.

Oprócz kwestii stricte handlowych, przepisy prawa gospodarczego prywatnego precyzyjnie określają zasady ogłaszania upadłości oraz skutki, jakie niesie za sobą to działanie.

Pojęcie prywatnego prawa gospodarczego jest w wielu kwestiach tożsame z "prawem handlowym", jednakowoż nie można używać tych dwóch określeń jako synonimów, ze względu na fakt, iż prywatne prawo gospodarcze sięga o wiele dalej, obejmując dodatkowo inne dziedziny działalności gospodarczej, które nie są w sposób bezpośredni związane z wymianą handlową- np. papiery wartościowe.

O Działalności Gospodarczej możemy mówić w sytuacjach, gdy przedmiot (przedsiębiorstwo) świadczy określone usługi, które są realizowane w sposób ciągły, profesjonalny oraz w pełni zarobkowy. Prywatne prawo gospodarcze definiuje ustrój poszczególnych form przedsiębiorstw( spółka komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialność etc.) oraz podaje warunki, które są konieczne do spełnienia, aby móc założyć określony typ działalności.

Prawo gospodarcze publiczne obejmuje swoimi regulacjami wszelkie stosunki, które zachodzą pomiędzy państwem, a przedsiębiorcami. W najogólniejszym skrócie, jest to całkowity zbiór przepisów, które regulują działalność gospodarczą i określają miejsca, do których to sięgają rządowe "macki". Określenie roli państwa w gospodarce jest podstawowym zadaniem przepisów tworzących prawo publiczne- w tym miejscu zachodzi definiowanie kierunku rozwoju gospodarczego danego państwa.

W zależności od charakteru prawa gospodarczego publicznego można określić czy dane państwo realizuje gospodarkę według koncepcji wolnego rynku, czy raczej decyduje się na stworzenie systemu, w którym interwencje państwa będą powszechnie stosowaną praktyką, a zasady rynkowe przyjmą rolę drugorzędną. Zapisy prawa gospodarczego publicznego stanowią ożywiony obiekt dyskusji rozlicznych debat politycznych oraz sporów ideologicznych, które rozgrywają się pomiędzy zwolennikami wolnego rynku, a gospodarki według modelu Maynarda Keyensa.

Prawo gospodarcze pierwotnie wywodzi się z prawodawstwa sowieckiego, gdzie funkcjonowało w sposób całkowicie odrębny od zapisów Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. Wraz z dekomunizacją prawo gospodarcze publiczne utraciło na znaczeniu, a relacje pomiędzy przedsiębiorcami a państwem znalazły swoje umocowanie w Konstytucji oraz poszczególnych ustawach, które to na fali deregulacji uległy znaczącemu zliberalizowaniu..Zobacz także